نمونه کارها

نرخ فعلی‌
واحد پول ارزش خریدارزش فروش
$ 6.138 6.149
6.641 6.653
£ 7.916 7.957
اخبار FA- ,FA- FA-