نمونه کارها

نرخ فعلی‌
واحد پول ارزش خریدارزش فروش
$ 5.689 5.699
6.285 6.296
£ 7.117 7.154
اخبار FA- ,FA- FA-