نمونه کارها

نرخ فعلی‌
واحد پول ارزش خریدارزش فروش
$ 5.668 5.679
6.359 6.370
£ 7.059 7.096
اخبار FA- ,FA- FA-